Hanes Cronfa Eleri ers ei sefydlu yn 1998

£398,000+ o gymorth i weithgaredd lleol
Rhwng 1998 a 2023 derbyniodd y gronfa geisiadau am gymorth o dros £725,000 gan 347 o ymgeiswyr. Rhoddwyd cymorth i dros 200 ohonynt, gan roi cyfanswm o dros £398,000 (cyfartaledd o dros £1,000 y cais). Y cais unigol mwyaf a dderbyniwyd mewn un flwyddyn oedd un am £15,000 a'r cymorth unigol uchaf a ddyfarnwyd mewn un blwyddyn oedd £7,500. Y cais isaf a dderbyniwyd oedd am £100 a'r isaf a ddyfarnwyd oedd £80. Y gefnogaeth fwyaf a roddwyd, hyd yma, i gefnogi cynlluniau un ymgeisydd (dros sawl blwyddyn) oedd £20,336. Mae natur y cynlluniau a gefnogwyd wedi bod yn amrywiol iawn. Cyfranwyd at adnewyddu adeiladau; prynu offer megis cadeiriau, llwyfannau ac offer ucheseinydd; offer chwaraeon a gwella adnoddau clybiau; adeiladu meysydd chwarae i blant; prynu offer i wasanaeth papur i'r deillion; datblygu cylchgronnau ysgol a phapurau bro; a myrdd o gynlluniau eraill. Nid yw rheolau Cronfa Eleri yn caniatau cefnogaeth refeniw (h.y. costau cynnal rheolaidd) i fudiadau a chymdeithasau - dim ond cefnogaeth i gynlluniau penodol. Gweler Rheolau'r Gronfa, mae'n rhaid i bob ymgeisydd arwyddo cytundeb iddynt.

Rhestr o'r achosion a dderbyniodd gymorth
Biosffer Dyfi; Cae Chwarae Bryncastell, Bow St; Cae Chwarae, Penbontrhydybeddau; Cae Chwarae, Rhydypennau; Cae'r Odyn Galch, Tal-y-bont; Canolfan Astudiaeth Rheidol; Capel Bethel, Tal-y-bont; Capel Bethesda TyNant; Capel Gerlan, Y Borth; Capel Horeb, Penrhyncoch; Capel Noddfa, Bow Street; Capel Rehoboth, Tre'r Ddol; Capel y Garn, Bow Street; Cartref Tregerddan, Bow Street; Celf Taliesin; Closcwyr Ceulan; Clwb ar ôl Ysgol Tal-y-bont; Clwb Camera Aberystwyth (cyfarfod yn Penrhyncoch); Clwb Cwl a Chlwb CIC, Penrhyncoch; Clwb Ffermwyr Ifanc, Tal-y-bont; Clwb Criced, Tal-y-bont; Clwb Hoci, Bow Street; Clwb Ieuenctid, Penrhyncoch; Clwb Ieuenctid, Tal-y-bont; Clwb Mini Minors, Tal-y-bont; Clwb Nos Wener, Tal-y-bont; Clwb Peldroed, Bow Street; Clwb Pendroed, Penrhyncoch; Clwb Peldroed, Tal-y-bont; Clwb Peldroed Ieuenctid, Tal-y-bont; Clwb Pysgota, Tal-y-bont; Clwb Snwcer, Rhydypennau; Côr Merched Ceulan; Cwmni Cletwr; Cwmni Licris Olsorts; Cylch Meithrin Borth; Cylch Meithrin, Rhydypennau; Cylch Meithrin, Tal-y-bont; Cylch Meithrin, Trefeurig; Cylch Ti a Fi, Llandre; Cylch Ti a Fi, Rhydypennau; Cylch Ti a Fi, Tal-y-bont; Cymdeithas Henoed, Bow Street; Cyngor Cymuned Ceulanamaesmawr; Cyngor Genau'r Glyn; Cyngor Llangynfelyn; Cyngor Henoed Ceredigion; Cyngor Plwyfol Bont-goch; Eco Dyfi; Eglwys Dewi Sant Tal-y-bont; Eglwys Eglwysfach; Eglwys Llangynfelyn; Eglwys St Ioan Penrhyncoch; Eglwys St Pedr Elerch; Eglwysi Gogledd Ceredigion; Eglwysi'r Borth; Erialau Maes y Deri, Tal-y-bont; Geidiaid, Y Borth; GMB Teithiau Tywys; Grŵp Crefft, Genau'r Glyn; Grŵp Llifogydd, Tal-y-bont; Gwefan Trefeurig; Gwŷl Ddrama Gogledd Ceredigion; Henoed Bow St; Henoed Llandre; Llyfr Enwau Llefydd Bont-goch; Maes Chwarae Rhydypennau; Neuadd Llanfach, Taliesin; Neuadd Rhydypennau; Neuadd Tal-y-bont; Neuadd y Penrhyn, Penrhyncoch; Noson Huw Meirion; Papur Pawb; Parc Chwarae Bont-goch; PATRASA; Sioe Aberystwyth; Sioe Llangynfelyn; Sioe Rhydypennau; Treftadaeth Llandre; Treialon Cŵn Defaid Banc-y-Daren; Y Tincer; Ysgol Llangynfelyn; Ysgol Penrhyncoch; Ysgol Penllwyn; Ysgol Rhydypennau; Ysgol Tal-y-bont; Ysgol Trefeurig; Ysgol Y Borth; Ysgoldy Bethlehem, Llandre; Ysgoldy Elerch, Bontgoch; Ysgol Sul, Tal-y-bont; Ysgol Sul, Capel Y Garn.

Manylion Blynyddoedd: 1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 20102011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022; 2023


Aelodau o Bwyllgor Cronfa Eleri, gyda'r diweddar Dr Dafydd Huws o gwmni Amgen, yn 1998 (mae'r aelodaeth yn amrywio)

1998
Nifer ceisiadau: 24
Nifer a gefnogwyd: 16
Cais uchaf: £3,856
Cais isaf: £100
Cefnogaeth uchaf: £2,000
Cefnogaeth isaf: £80
Cyfanswm y gronfa: £10,000
Gweithgareddau a gefnogwyd:
Capel Bethlehem, Llandre; Ysgol Tal-y-bont; Neuadd Rhydypennau; Ysgoldy Elerch, Bontgoch; Cylch Meithrin Tal-y-bont; Cae chwarae Penbontrhydybeddau; Cylch Meithrin Trefeurig; Y Tincer; Papur Pawb; Cae chwarae Bryncastell, Bow Street; Ysgol Sul Y Garn, Bow Street; Clwb Hoci Bow Street; Mini Minors, Tal-y-bont; Festri Capel Horeb, Penrhyncoch; Eglwysi Annibynnol Gogledd Ceredigion; Clwb Nos Wener, Tal-y-bont.

1999
Nifer ceisiadau: 18
Nifer a gefnogwyd: 15
Cais uchaf: £2,153
Cais isaf: £156.63
Cefnogaeth uchaf: £1,914.70
Cefnogaeth isaf: £156.63
Cyfanswm y gronfa: £10,100

Gweithgareddau a gefnogwyd:Cylch Meithrin, Trefeurig; Cartref Afallen Deg, Bow Street; Ysgol Tal-y-bont; Capeli Bethlehem a'r Garn; Neuadd Llanfach, Taliesin; Festri Noddfa, Bow Street; Cylch Meithrin, Tal-y-bont; Ysgol Rhydypennau; Eglwys Llancynfelyn; Clwb Chwaraeon Rhydypennau; Clwb Ieuenctid Penrhyncoch; Neuadd Rhydypennau; Clwb Pelddroed, Bow Street; Y Tincer; Côr Merched Ceulan.

2000
Nifer ceisiadau: 12
Nifer a gefnogwyd: 8
Cais uchaf: £6,796.20
Cais isaf: £462.4
Cefnogaeth uchaf: £6,796.20
Cefnogaeth isaf: £462.40
Cyfanswm y gronfa: £11,272

Gweithgareddau a gefnogwyd:PATRASA; Cyngor Genau'r Glyn; Cych Ti a fi, Rhydypennau; Ysgol Tal-y-bont; Cae Chwarae, Penbontrhydybeddau; Neuadd Llanfach, Taliesin; Neuadd Tal-y-bont; Canolfan Astudio Rheidol.

2001
Nifer ceisiadau: 12
Nifer a gefnogwyd: 6
Cais uchaf: £6,280
Cais isaf: £450
Cefnogaeth uchaf: £4,000
Cefnogaeth isaf: £370.96
Cyfanswm y gronfa: £11,272

Gweithgareddau a gefnogwyd:Cylch Meithrin Tal-y-bont; Neuadd y Penrhyn, Penrhyncoch; PATRASA; Eglwys Horeb, Penrhyncoch; Cae Chwarae Penbontrhydybeddau; Capel y Garn, Bow Street.

2002
Nifer ceisiadau: 9
Nifer a gefnogwyd: 9
Cais uchaf: £3,300
Cais isaf: £250
Cefnogaeth uchaf: £3,300
Cefnogaeth isaf: £250
Cyfanswm y gronfa: £11,272

Gweithgareddau a gefnogwyd:Clwb Ieuenctid Tal-y-bont; Clwb Ffermwyr Ifanc, Tal-y-bont; Capel Noddfa, Bow Street; Ysgol Sul Bethel, Tal-y-bont; Erialau Maes y Deri, Tal-y-bont; Cyngor Ceulanamaesmawr; Cymdeithas Treftadaeth, Llandre; Ysgol Trefeurig; Eglwys Llangynfelyn.

2003
Nifer ceisiadau: 12
Nifer a gefnogwyd: 12
Cais uchaf: £4,290
Cais isaf: £175
Cefnogaeth uchaf: £2,150
Cefnogaeth isaf: £100
Cyfanswm y gronfa: £11,272

Gweithgareddau a gefnogwyd:Ysgol Rhydypennau; Eglwysi'r Borth; Eglwys Eglwysfach; Clwb Pel droed Tal-y-bont; Neuadd Llanfach; Treftadaeth Llandre; Ysgol Penrhyncoch; Y Tincer; Papur Pawb; Mini Minors Tal-y-bont; Ysgol Tal-y-bont.

2004
Nifer ceisiadau: 15
Nifer a gefnogwyd: 12
Cais uchaf: £3,291
Cais isaf: £157.60
Cefnogaeth uchaf: £2,800
Cefnogaeth isaf: £100
Cyfanswm y gronfa: £12,000

Gweithgareddau a gefnogwyd:Cae Chwarae Penbontrhydybeddau; Cartref Tregerddan; Treftadaeth Llandre; Neuadd Llanfach, Taliesin; Cyngor Ceulanamaesmawr; Cyngor Llancynfelyn; Cyngor Genau'r Glyn; Noson Huw Meirion; Capel y Garn, Bow Street; Cylch Meithin Tal-y-bont; Neuadd y Penrhyn; Clwb Criced Tal-y-bont.

2005
Nifer ceisiadau: 16
Nifer a gefnogwyd: 14
Cais uchaf: £4,000
Cais isaf: £400
Cefnogaeth uchaf: £1,500
Cefnogaeth isaf: £400
Cyfanswm y gronfa: £12,000

Gweithgareddau a gefnogwyd:Ysgol Y Borth; Eco Dyfi; Capel Rehoboth, Tre'r Ddol; Neuadd Llanfach, Taliesin; Ysgol Llangynfelyn; Ysgol Tal-y-bont; PATRASA; Clwb Cinio Henoed Ceredigion; Cartref Tregerddan; Neuadd Rhydypennau; Ysgol Rhydypennau; Capel y Garn, Bow Street; Treftadaeth Llandre.

2006
Nifer ceisiadau: 12
Nifer a gefnogwyd: 9
Cais uchaf: £5,000
Cais isaf: £395
Cefnogaeth uchaf: £4,000
Cefnogaeth isaf: £395
Cyfanswm y gronfa: £12,400

Gweithgareddau a gefnogwyd:Clwb Snwcer Rhydypennau; Cegin St Ioan Penrhyncoch; Cylch Meithrin Rhydpennau; Cyngor Genau'r Glyn; Neuadd Llanfach, Taliesin; Ysgol Sul Bethlehem, Llandre; Neuadd y Penrhyn; Ysgol Tal-y-bont; Eglwysi Gogledd Ceredigion.

2007
Nifer ceisiadau: 9
Nifer a gefnogwyd: 9
Cais uchaf: £4,876.25
Cais isaf: £150
Cefnogaeth uchaf: £3,170
Cefnogaeth isaf: £150
Cyfanswm y gronfa: £12,700

Gweithgareddau a gefnogwyd:Clwb Pysgota, Tal-y-bont; Neuadd Llanfach, Taliesin; Capel Bethesda Tynant; Ysgol Penrhyncoch; Clwb Cwl Penrhyncoch; Eglwys Dewi Sant, Tal-y-bont; Neuadd Tal-y-bont; Clwb Nos Wener, Tal-y-bont; Ysgol Tal-y-bont.

2008
Nifer ceisiadau: 14
Nifer a gefnogwyd: 11
Cais uchaf: £3,690
Cais isaf: £229.06
Cefnogaeth uchaf: £3,690
Cefnogaeth isaf: £250
Cyfanswm y gronfa: £13,800

Gweithgareddau a gefnogwyd:Cylch Meithrin a Ti a Fi, Tal-y-bont; Eco Dyfi - Llwybrau'r Mwynwyr; Cycl Ti a Fi Llandre; Lle Chwarae Cylch Meithrin Trefeurig; Neuadd Goffa Tal-y-bont; Clwb Pel droed Tal-y-bont; Treftadaeth Llandre; Capel a Festri Gerlan, Borth; Eglwys Dewi Sant, Tal-y-bont; Festri Capel y Garn, Bow Street.

2009
Nifer ceisiadau: 13
Nifer a gefnogwyd: 9
Cais uchaf: £5,533
Cais isaf: £300
Cefnogaeth uchaf: £5,533
Cefnogaeth isaf: £300
Cyfanswm y gronfa: £13,841

Gweithgareddau a gefnogwyd:Cylch Meithrin Penrhyncoch; Capel Bethesda Tynant; Papur Pawb; Grwp Creftau Genau'r Glyn; Clwb Pel droed Ieuenctid Tal-y-bont; Adeilad Eglwys St Pedr, Bontgoch; Cylch Meithrin Rhydypennau; Treftadaeth Llandre; Cylch Ti a Fi Llandre.

2010
Nifer ceisiadau: 19
Nifer a gefnogwyd: 13
Cais uchaf: £9,000
Cais isaf: £118
Cefnogaeth uchaf: £5,533
Cefnogaeth isaf: £118
Cyfanswm y gronfa: £15,590

Gweithgareddau a gefnogwyd:

Clocswyr Ceulan; Clwb Hoci Bow Street; Capel y Garn;Cylch Ti a Fi Talybont; Treftadaeth  Llandre; Ysgol Llangynfelyn; Cylch Ti a Fi Llandre; Clwb Cwl Penrhyncoch; Cylch Meithrin Borth; Cae'r Odyn Galch, Talybont; Henoed Bow Street; Cyngor Plwyfol Bontgoch Elerch; Eglwys Eglwysbach

2011
Nifer ceisiadau: 8
Nifer a gefnogwyd: 6
Cais uchaf: £6,000
Cais isaf: £500
Cefnogaeth uchaf: £5,500
Cefnogaeth isaf: £500
Cyfanswm y gronfa: £14,792

Gweithgareddau a gefnogwyd:

Cylch Meithrin Rhydypennau; Cwrt Tenis Bow Street; Capel y Garn - Bethlehem; Cylch Meithrin Tal-y-bont; Cyngor Plwyfol Bontgoch Elerch; Cletwr

2012
Nifer ceisiadau: 9
Nifer a gefnogwyd: 9
Cais uchaf: £3,790
Cais isaf: £300
Cefnogaeth uchaf: £3,790
Cefnogaeth isaf: £300
Cyfanswm y gronfa: £14,460

Gweithgareddau a gefnogwyd:

Eglwys Penrhyncoch; Capel Bethel Tal-y-bont; CFfI Tal-y-bont; Horeb Penrhyncoch; Henoed Llandre; Biosffer Dyfi; Cwmni Clettwr - Siop Cynfelyn; Treftadaeth Llandre; Ysgol Tal-y-bont

2013
Nifer ceisiadau: 18
Nifer a gefnogwyd: 13
Cais uchaf: £15,000
Cais isaf: £300
Cefnogaeth uchaf: £3,000
Cefnogaeth isaf: £300
Cyfanswm y gronfa: £14,050

Gweithgareddau a gefnogwyd:

Cofio'r Rhyfel Mawr; Capel y Garn; Treialon Cŵn Defaid; Cae'r Odyn Galch; Cwmni Cletwr- Siop Cynfelyn; CIC Penrhyncoch; Horeb Penrhyncoch; Cylch Meithrin Tal-y-bont; Peldroed ieuenctid Tal-y-bont; Peldroed Tal-y-bont; Peldroed Bow Street; Sioe Llangynfelyn; Ysgol Rhydypennau

2014
Nifer ceisiadau: 15
Nifer a gefnogwyd: 11
Cais uchaf: £9,235
Cais isaf: £438
Cefnogaeth uchaf: £5,235
Cefnogaeth isaf: £425
Cyfanswm y gronfa: £19,319

Gweithgareddau a gefnogwyd:

Clwb ar ôl ysgol, Tal-y-bont; Clwb Peldroed Ieuenctid, Tal-y-bont; Neuadd Llanfach, Taliesin; Ysgol Rhydypennau; Clwb Camera Aberystwyth; Neuadd Penrhyncoch; Sioe Arddwriaethol Llangynfelyn; Parc Chwarae Bont-goch; Treftadaeth Llandre; Cwmni Cletwr; Cylch Meithrin Tal-y-bont.

2015
Nifer ceisiadau: 16
Nifer a gefnogwyd: 14
Cais uchaf: £5,380
Cais isaf: £176
Cefnogaeth uchaf: £3,225
Cefnogaeth isaf: £176
Cyfanswm y gronfa: £18,448

Gweithgareddau a gefnogwyd:

Cwmni Licris Olsorts, Bow St, Tal-y-bont a Bontgoch; Cymdeithas Henoed, Bow St; Neuadd Llanfach, Taliesin; Ysgol Rhydypennau; Clwb CIC; Cylch Meithrin Trefeurig; Clwb Peldroed Bow St; Clwb Peldroed Penrhyncoch; Capel Noddfa, Llandre; GMB Teithiau Tywys; CFfI Tal-y-bont; Clwb ar ôl Ysgol Tal-y-bont; Cylch Meithrin Rhydypennau; Clwb Peldroed Tal-y-bont.

2016
Nifer ceisiadau: 14
Nifer a gefnogwyd: 14
Cais uchaf: £12,000
Cais isaf: £100
Cefnogaeth uchaf: £4,800
Cefnogaeth isaf: £100
Cyfanswm y gronfa: £18,210

Gweithgareddau a gefnogwyd:

Gwŷl Ddrama Gogledd Ceredigion; Neuadd Goffa Tal-y-bont; Cwmni Cletwr; Ysgol Rhydypennau; Ysgoldy Bethlehem; Cylch Meithrin Tal-y-bont; Clwb Peldroed Bow St; Cyngor Cynuned Ceulanamaesmawr; Neuadd Penrhyncoch; Llyfr Enwau Llefydd Bont-goch; Eglwys Penrhyncoch; Sioe Llangynfelyn; Celf Taliesin; Grŵp Llifogydd Tal-y-bont.

2017
Nifer ceisiadau: 13
Nifer a gefnogwyd: 12
Cais uchaf: £10,092
Cais isaf: £350
Cefnogaeth uchaf: £4,000
Cefnogaeth isaf: £150
Cyfanswm y gronfa: £18,781

Gweithgareddau a gefnogwyd:

Henoed Llandre; PATRASA; Cwmni Cletwr; Cae Chwarae Rhydypennau; Neuadd Rhydypennau; Clwb Ysgol Tal-y-bont; Neuadd Penrhyncoch; Sioe Aberystwyth; Ysgol Penllwyn; Cyngor Cymuned Genau'r Glyn (Tenis); Ysgol Penrhyncoch; Treftadaeth Llandre.

2018
Nifer ceisiadau: 14
Nifer a gefnogwyd: 13
Cais uchaf: £7,855
Cais isaf: £350
Cefnogaeth uchaf: £5,000
Cefnogaeth isaf: £200
Cyfanswm y gronfa: £19,267

Gweithgareddau a gefnogwyd:

Cylch Meithrin Tal-y-bont; Ysgoldy Bethlehem Llandre; Gwefan Trefeurig; Clwb Ieuenctid Tal-y-bont; Neuadd y Penrhyn; Clwb ar ôl Ysgol Tal-y-bont; Clwb Peldroed Bow Street; Cyngor Cymuned Genau'r Glyn; Ysgol Gymunedol Tal-y-bont; Cylch Meithrin Trefeurig; Maes Chwarae Tal-y-bont; Eglwys St Pedr Elerch; Capel y Garn Rhydypennau.

2019
Nifer ceisiadau: 17
Nifer a gefnogwyd: 10
Cais uchaf: £7,500
Cais isaf: £400
Cefnogaeth uchaf: £5,000
Cefnogaeth isaf: £400
Cyfanswm y gronfa: £19,250
Gweithgareddau a gefnogwyd:
Neuadd Rhydypennau; Licris Olsorts; Clwb Peldroed Bow Street; Ysgol Tal-y-bont; Ysgol Rhydypennau; Ysgol Penrhyncoch; Cylch Meithrin Rhydypennau; Parc Llandre; Ysgol Penllwyn; Neuadd Tal-y-bont.

2020
Nifer ceisiadau: 9
Nifer a gefnogwyd: 9
Cais uchaf: £9,500
Cais isaf: £222
Cefnogaeth uchaf: £7,500
Cefnogaeth isaf: £222
Cyfanswm y gronfa: £20,417
Gweithgareddau a gefnogwyd:
Clwb Pêl-droed Ieuenctid Tal-y-bont; Sioe Tal-y-bont; Cylchoedd Meithrin Rhydypennau, Trefeurig a Tal-y-bont; Neuaddau Penrhyncoch a Rhydypennau; ag Ysgolion Tal-y-bont a Craig-yr-Wylfa.

2021
Nifer ceisiadau: 10
Nifer a gefnogwyd: 10
Cais uchaf: £5,000
Cais isaf: £203
Cefnogaeth uchaf: £5,000
Cefnogaeth isaf: £203
Cyfanswm y gronfa: £20,428
Gweithgareddau a gefnogwyd:
Clwb Pêl-droed Ieuenctid Tal-y-bont; Clwb Pêl-droed Penrhyncoch; Maes Chwarae Rhydypennau; Sioe Tal-y-bont; Neuadd Rhydypennau; ag Ysgolion Tal-y-bont, Craig-yr-Wylfa, Ysgol Penrhyncoch a Ysgol Penllwyn; Clwb ar ôl ysgol Tal-y-bont.

2022
Nifer ceisiadau: 17
Nifer a gefnogwyd: 13
Cais uchaf: £15,000
Cais isaf: £500
Cefnogaeth uchaf: £4,000
Cefnogaeth isaf: £203
Cyfanswm y gronfa: £28,278
Gweithgareddau a gefnogwyd:

Clwb Pêl-droed Penrhyncoch; Cae Chwarae Rhydypennau; Sioe Tal-y-bont; Neuadd Rhydypennau; ag Ysgolion Tal-y-bont,Ysgol Penrhyncoch a Ysgol Penllwyn; Neuadd Llanfach; Grŵp llifogydd Tal-y-bont; Parc Llandre; PATRASA; Neuadd Tal-y-bont; Cletwr.

2023
Nifer ceisiadau: 10
Nifer a gefnogwyd: 10
Cais uchaf: £5,000
Cais isaf: £500
Cefnogaeth uchaf: £5,000
Cefnogaeth isaf: £500
Cyfanswm y gronfa: £25,642.96
Gweithgareddau a gefnogwyd:

Sioe Rhydypennau; Cae Chwarae Rhydypennau; Cae Chwarae Tal-y-bont; Clwb Ieuenctid Tal-y-bont; Ysgolion Tal-y-bont a Penrhyncoch; Neuadd Penrhyncoch; Neuadd Tal-y-bont; Henoed Llandre a BowSt; Cyngor Genaurglyn.


Ymholiadau: ymholiadau@cronfaeleri.com
Diweddarwyd gan y gwefeistr: 22-01-2024


Hafan Cysylltu Hanes y Gronfa Rheolau'r Gronfa Gwneud cais am gymorth